Magazine
FRaU November
Photographer
Bungo Tsuchiya