Magazine
Casa BRUTUS No. 169
Photographer
YASUTOMO EBISU