Magazine
VOGUE HOMMES JAPAN Vol.4
Photographer
KARIM SADLI