Magazine
VOGUE HOMMES JAPAN VOL.2
Photographer
KARIM SADLI